5. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin beşincisi 19-22 Nisan 2013 tarihleri arasında KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri aşağıda belirtilen temalarda bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. Kongre tüm dinleyicilerin katılımına açıktır.

Ortaklar

Kongre Temaları

1. Uluslararası İlişkiler Metodolojisi: Bu başlık altında, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki metodoloji tartışmaları ele alınacak, niteliksel ve niceliksel analiz yöntemlerinin disiplindeki kullanım alanları değerlendirilecek ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler çalışmalarının bu tartışmaların neresinde durduğu sorusuna yanıt aranacaktır.

2. Uluslararası İlişkilerde Eğitim ve Öğretim: Bu tema kapsamında, Uluslararası İlişkiler bölümleri müfredatları ve ders izlencelerinin örneklerle tartışılması, Bologna sürecine uyumun etkilerinin değerlendirilmesi, uzaktan eğitim ve yeni öğretim teknikleri ile lisansüstü eğitim ve yüksek lisans/doktora tezlerine dair sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

3. Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmak: Bu başlıkta, Türkiye ve dünyadaki  araştırmaların ve yayınların kalitesi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’de uluslararası ilişkiler alanında yayın yapmanın zorlukları, mevcut imkânlar, disiplin dergilerinin durumları, yayınlanan kitap ve makalelerin eksiklikleri ve katkıları ile ders kitabı yayıncılığı konuları tartışılacaktır.

4. Türkiye’de ve Dünyada Teori: Bu başlık altında şu soruların cevaplanması beklenmektedir: Uluslararası İlişkiler disiplininde teorilerin evrimi ve güncel durumu nedir? 11 Eylül sonrası gelişmeler Uluslararası İlişkiler çalışmalarını nasıl etkilemiştir? Disiplinin geleceğine dair hangi tartışmalar yapılmaktadır? Uluslararası İlişkiler çalışmaları küresel sorunların analizine ne düzeyde katkı sağlamaktadır? Türkiye’de Uluslararası İlişkiler teorileri nasıl çalışılıyor ve bu çalışmalar disiplindeki genel gelişmelerle ne ölçüde paralellik gösteriyor? Türk akademisyenlerinin teoriler konusundaki yetkinlik ve uluslararası alandaki etki düzeyleri nedir? Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar, uluslararası kuramsal literatüre katkı sağlamakta mıdır? Türkiye’de belirgin teorilere yönelme söz konusu mudur?

5. Komşu Disiplinlerle İlişkiler ve Geçişkenlikler: Bu konudaki temel sorular şunlardır: Uluslararası İlişkiler disiplini içinde Ekonomi-Politik, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alt-disiplinleri ne durumdadır? Dünyada ve Türkiye’de bu alanlardaki son gelişmeler nelerdir? Türkiye’de bu alanların çalışılmasındaki eksiklikler nelerdir? Ayrıca bölge çalışmaları ile göç, çevre ve enerji gibi sınıraşan ve birden fazla alt-disiplini ilgilendiren sorunlara yönelik yaklaşımların da üzerinde durulması hedeflenmektedir.

Derviş Adil’den…

Tesis Es Sulh: Minel Mülkiye İlel NATO

Bölgesel güvensizlik, tehdit ve de tepkiler
İki gün süresince gündemi işgal eder
Mülkiye yetmeyince, NATO işe karıştı
Dünyayı kurtarmaya, ulum imdat geldiler

Avrupa ile NATO işbirliği yapsınlar
Nükleer eslihayı Eyraniye bıraksınlar
Balkan ve Kafkaslarda her yerde sulh isteriz
Onu ihlal edene, sert yumruğu çaksınlar

Bu vakit bize yetmez, süreyi uzatsınlar
Daha bile iyisi, yeni celse yapsınlar
Çekinmeyin kardeşler, Musta’ya ben söylerim
Bir sonraki derneğe bizi yine katsınlar

Arz-ı teşekkürat eylerim

Derviş Adil

Derviş Adil’den…

Cidal-ı Medresat

Bitmez, tükenmez hiç bu cidal 
Mülkiye ile şark-ül-avsat arasında
Meydan boş olsa, olacak kital
Kıbrıs’taki toplantı odasında

Varsın vuruşsunlar ikisi
Biz de oturur seyreyleriz
Lakin kalmaz sonra ikisinin de dirisi
Altında ise, biz ezilir gideriz

Derviş Adil

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work